C-uppsats: Att vara eller inte vara kön

Vilka roller spelar vi?

När jag pluggade pedagogiskt drama ville jag och min studentkollega Jessica Droppe undersöka detta. Könsroller, manligt och kvinnligt, tjejiga “finkänslor” och killiga “hatkänslor”, som en av våra informanter uttrycker det. Vad spelar allt detta för roll för oss individer, i hur vi får/kan/vågar uttrycka oss? Våra funderingar resulterade i C-uppsasten Att vara eller inte vara kön.

Se hela uppsatsen: Att vara eller inte vara kön

Kort sammanfattning

Vi besökte en ungdomsteatergrupp, på en kulturskola, under deras arbete med en uppsättning av Shakespeares pjäs En midsommarnatts dröm. Vårt syfte med uppsatsen var bland annat att undersöka deltagarnas gestaltande av karaktärer i pjäsarbetet och ta reda på om och på vilket sätt könsroller uppstår. Samt få en större inblick i hur dessa ungdomar förhåller sig och/eller uttrycker sig kring genus och hur det i sin tur gestaltas på scen.I vårt resultat kunde vi bland annat se att karaktärer som inte har något definierat kön, öppnar upp för vidare tolkning hos aktörerna. Där finns en större frihet att använda både det som anses vara kvinnligt och det som anses vara manligt.